Crowne Plaza Nanjing Jiangning, Nanjing, China

Distance to NHRI HQ: 18 KM

Distance to NHRI WEC: 8.5 KM